Vállalkozási feltételek

Járművezető képzésre jelentkezők részére

 

A) Sofőrsuli 2008 Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (Sofőrsuli Autósiskola), az alábbi tájékoztatást nyújtja Önnek képzési tevékenységéről.

Vállalkozás székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kiss Bálint utca 3. sz.
Cégjegyzék száma: 04-09-007918
Iskolavezető: R. Nagy Tibor Lajos
Engedély száma: DA/EL/278/2/2008.
Ügyfélfogadás helye, ideje: Békéscsaba, Szabadság tér 16-18.
  kedd, 18-20 óráig
  Gyomaendrőd, Kiss Bálint utca 3. sz.
  péntek 08-14 óráig
Telefon:  30/205-31-64
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap:  www.soforsuli.hu

Képzési felügyeletet ellátja: Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Békéscsaba, Szarvasi út 107. tel: 66/549-346
A képzési tevékenységünk kiterjed „AM” „A1” „A2” „A” „B” „C” „CE” kategóriák teljes körű képzésére.
Tanfolyamra való felvétel módja: A tanuló személyesen jelentkezik és a vállalkozási feltételek megismerése és elfogadása után, az írásbeli szerződést aláírja, (18 évet be nem töltött jelentkező esetén szükséges a törvényes képviselő aláírása is).

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

A1, A, B kategória orvosi alkalmasság 1. csoport, C és D kategóriához 2. csoport, PÁV vizsgálat nem kell.

A tanfolyamra történő felvételek feltételei kategóriánként: Járművezetői tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki járművezetésre egészségi szempontból alkalmas, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja és a Közlekedési Felügyelőség részére bemutatja,- valamint írásbeli nyilatkozat alapján a 326/2011. (XII.28) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Kategória

„A”

„A” kategória A2-vel vagy „Ak”-val

„A1”

„A1” meglévő „B” kategóriával

A2

„B”

C

CE

Életkor (év)

24

20

16

17

18

17

21

21

 

Tanfolyam érvényességi ideje:

 • a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni.
 • a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.
 • amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesül a teljes elméleti tanfolyam alól, abban az esetben a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie.
 • ezeken a határidőkön túl a tanuló kizárólag a tanfolyam megismétlését (újbóli szerződéskötés, jelentkezési lap kitöltés, tanfolyamdíj befizetés) követően jelenthető újbóli vizsgára.
 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése,
 • a tanfolyam érvényesülési idejének teljesülése,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozat tétele a jelentkezési lapon,
 • az elméleti, majd a gyakorlati oktatás óraszámainak és kötelező menettávolságainak teljesítése,
 • elméleti vizsgára az életkori sajátosságoknak megfelel, legfeljebb három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsga esetén, ha betöltötte az előírt életkort,
 • a jelentkezési lap ügyfélkapun való kitöltése és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldése, a megfelelő összegű vizsgadíj befizetése.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

 • „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „Ak” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.
 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 • az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan
 • szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

 • automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy
 • mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni.

A vizsgázónak a vizsgákon igazolnia kell a személyazonosságát (csak érvényes személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy „kártya formátumú” vezetői engedély vagy útlevél vagy egyes esetekben „konzulátusi/nagykövetségi” okmány fogadható el – személyazonosító igazolvány cseréjének megkezdését igazoló „A 4-es„ igazolás nem megfelelő- át kell adnia a vizsgabiztosnak a meglévő vezetői engedélyét és a vezetői engedélybe be nem jegyzett kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a jogszabályban előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége három munkanap után állítja ki, ha Ön eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele még a közúti elsősegély-nyújtási ismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás, vagy a vizsga alóli mentességet bizonyító okirat másolata, alapfokú iskolai bizonyítvány bemutatása.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: Az autósiskola - igény szerint - a Vöröskereszt által elsősegélynyújtó tanfolyamot és vizsgát szervez, felkészítés díja: 10.000Ft, vizsgadíja: 6.850 Ft.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések: A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett
 • 1984. január 1-je után:
  - bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
  - „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
  - „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

 

Kategória

Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak

Járművezetési gyakorlat

 

 

óra

K

Je

Szü

Mu

óra

A

F

F/v

F/o

F/h

F/é

M

 

 

A1, A2,

22

X

X

X

16

6

10

8

2

240

 

 

A11)

3

X

X

X

2

1

1

1

30

 

 

A23)

3

X

X

X

-

-

8

2

6

4

2

-

-

120

 

 

A4)

3

X

X

X

12

4

8

4

4

180

 

 

A5)

3

X

X

X

-

-

8

2

6

4

2

-

-

120

 

 

A2)

3

X

X

X

-

-

16

6

10

8

2

-

-

240

 

 

A3)

3

X

X

X

 

-

10

4

6

4

2

-

-

150

 

 

A6)

22

X

X

X

 

26

10

16

11

5

390

 

 

B

28

X

X

X

 

29

9

20

14

4

2

580

 

 

C

80

X

X

X

X

X

29

6

23

15

4

2

2

348

 

 

C7)

16

X

14

6

8

4

2

2

168

 

 

C+E

20

X

X

X

X

14

6

8

4

2

2

168

 

 

AM

16

X

X

10

4

6

100

 

Rövidítések:

 

 

 

 

 

K

= Közlekedési alapismeretek

A

= Alapoktatás

 

Je

= Járművezetés elmélete

F

= Főoktatás

 

Szü

= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

F/v

= városi vezetés

 

= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

F/o

= országúti vezetés

 

Mu

= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

F/h

= hegyvidéki vezetés

 

F 1–2

= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás

F/é
F/k

= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen

 

M

= Menettávolságok kilométerben

 

 

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén

2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül

3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl

4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül

5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

7) C1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül

Az elméleti oktatás időtartama 45 perc, a gyakorlati oktatás időtartama 50 perc, tanórák között 10 perc szünet.

Az Autósiskola tantermi elméleti és gyakorlati képzési engedéllyel is rendelkezik.
Vezetési gyakorlat oktatásához választható jármű típusok:Ford Fusion, Kia Ceed, Opel Astra, Nissan Almera, Skoda Fábia gépkocsik, Honda CG125, Honda SV100, Kawasaki ER5,  Suzuki GSF750 motorkerékpárok és Yamaha Mint segédmotosos-kerékpárok.

Alapoktatás során legfeljebb 2 óra-, forgalmi oktatásnál legfeljebb 4 óra vezethető, amely 2 részletben, közöttük legalább 1 óra szünet tartásával vezethető.

Tanuló által biztosított jármű esetén: Meg kell, hogy feleljen a jogszabályban előírtaknak, ez esetben a gyakorlati tanfolyam díjból kedvezmény jár.

A hiányzás pótlásának módja: Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az oktatásról 20 percnél többet késő tanuló részvétele igazolatlannak minősül. Az elméleti tanfolyamról történő hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetett időpontban pótolni kell. Ennek módja a tanfolyam közben vagy a tanfolyam végén konzultáció illetve másik tanfolyam azonos foglalkozásának meghallgatása formájában.

A tandíj befizetésének módja: Átutalással vagy készpénzzel egy összegben, illetve  részletekben történik.
Elméleti tanfolyamon az első részlet az elméleti díj. A gyakorlati vezetésnél a vezetési órák előtt.

 

Vizsgadíjak

AM

A1

A2

A

B

C

CE

Elméleti tantárgyanként

4 600 Ft

4 600 Ft

4 600 Ft

4 600 Ft

4 600 Ft

4 600 Ft

4 600 Ft

Járműkezelési

3 600 Ft

4 700 Ft

4 700 Ft

4 700 Ft

 

 

 

Rutin

 

 

 

 

 

3 500 Ft

3 500 Ft

 

 

 

 

 

4 400 Ft

4 400 Ft

Forgalmi

3 600 Ft

11 000 Ft

11 000 Ft

11 000 Ft

11 000 Ft

11 000 Ft

11 000 Ft

Elsősegély nyújtási ism.

6 850 Ft

Pótóra: A gyakorlati pótórák díja minden kategória esetében megegyezik a gyakorlati óradíjjal. Igénylés módja: a szakoktatóval történő egyeztetés alapján, befizetés módja átutalással vagy készpénzben a szakoktatónak nyugta ellenében.

Tandíjak és vizsgadíjak: Az árak forintban értendőek. A képzőszerv fenntartja a jogot, hogy szolgáltatási díjait (tandíjakat) módosítsa. A vizsgák díjait a 84/2009 (XII.30.) KHEM rendelet határozza meg. A tanuló mindig az érvényben lévő díjak alapján fizeti a szolgáltatást.

Befizetés módja: Elméleti tandíj befizetése egy összegben, vagy a tanuló és a képzőszerv egyéni megállapodása alapján. Gyakorlati tandíj teljes befizetése egy összegben, vagy részletekben a tanuló és a képzőszerv egyéni megállapodása szerint. A befizetés átutalással vagy a szakoktatóknak nyugta ellenében történik. A Tanuló a vizsgadíjakat a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály pénztárába fizeti. A vizsgadíjakat a vizsgára való jelentés előtt kell befizetni.

Elméleti tanfolyam díja tartalmazza: az elméleti oktatás díját, valamint az iskola tantermében számítógép használatot a vizsgára való felkészüléshez, ügyfélfogadási időben vagy előre egyeztetett időpontban.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: Az elméleti órákon való részvétel kötelező, kérésre mozgáskorlátozottak, a siket és halláskárosultakat, valamint a magyar nyelvet nem beszélő tanulókat az iskolavezető mentesítheti a tanfolyam hallgatása alól. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Továbbá elsősegély-nyújtási tantárgy vizsgája alól mentességet kaphatnak a korábban felsoroltak alapján.

A tanuló áthelyezése: Átjelentkezési igényét a tanuló az iskolavezetőnek írásban jelzi. Tanuló áthelyezés esetén kedvezmények nem vehetők igénybe, annak különbözeti összege megfizetendő az Iskolának. Ezután az iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, az elméleti és gyakorlati óraszámokat és a tanuló részére 3 munkanapon belül kiadja. A fel nem használt gyakorlati óradíjat az iskola visszafizeti a tanuló részére. A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály részére befizetett vizsgadíjakat az Autósiskolának nem áll módjában visszafizetni.
Amennyiben a tanuló a már megkezdett tanfolyamon valamilyen okból mégsem vesz részt, az Autósiskolának a befizetett elméleti tanfolyam díját nem áll módjában visszafizetni a tanuló részére.

Elméleti oktató terem címe: Békéscsaba, Szabadság tér 16-18 egyéb helyszínek tájékoztató anyagokban meghirdetve.
Gyakorlati oktatás helyszíne: Békéscsaba, 4-es Honvéd úti tanpálya
Forgalmi oktatás: Békéscsaba és vonzáskörzete, országúti vezetés Magyarország területe.

Elméleti vizsga: Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.
Tel.: 06-66/549-340

A képző szervnél szakoktató képzés: nincs.

A képzést engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: 1/814-1818. 

A képzésfelügyeletet ellátó hatóság: Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.
Tel.: 66/441-243

A vizsgázó jogai: Gyakorlati oktatási óra módosítása, vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt 24 órával történik. Vizsgaesemények időpontjának módosítása a vizsgaidőpont előtt 5 nappal lehetséges.

 • joga, hogy teljes körű, korrekt tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról a tanulmányi szerződésben megjelölt képzőszervtől.
 • joga, hogy a törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon.
 • joga, hogy a tanulmányi szerződést felbontsa, megfelelő indoklással.
 • joga, hogy a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja.
 • joga, hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen.
 • joga, hogy a képzőszervtől hivatalos igazolást kapjon tanulmányi adatairól, ha a tanulmányi szerződést felbontja.
 • joga, hogy a jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatást szüneteltesse.
 • joga, hogy a teljesített szolgáltatási díjjal arányos ellenszolgáltatást biztosítsanak számára.
 • joga, hogy az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja.
 • joga, hogy a befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon.
 • joga eldönteni a gyakorlati oktatás során, hogy másik tanuló, szakoktató jelölt beülhet-e az oktató gépkocsiba.

A vizsgázó kötelezettségei:

 • kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződés egy példányát a képzőszervnek leadja.
 • kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjat - az írásos tájékoztatóban meghatározott módon - előre megfizesse (Ptk.281.§ (1). Ha jogszabály vagy szerződés alapján a felek egyidejű teljesítésére kötelesek, egyik fél sem köteles saját szolgáltatását teljesíteni, amíg a másik fél a szolgáltatást fel nem ajánlja.
 • kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória óraszámait hiánytalanul lehallgassa, illetőleg levezesse.
 • kötelezettsége, hogy a hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja.
 • kötelezettsége, hogy az oktatás rendjét ne zavarja meg, illetőleg megfelelő ruházatban jelenjen meg.
 • kötelezettsége, hogy az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázzon.
 • kötelezettsége, hogy nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól a gyakorlati oktatás során.
 • kötelezettsége, hogy a tanulmányait a képzési rendelet előírásainak megfelelően (hátrányos jogkövetkezmény nélkül) két éven belül befejezze.
 • kötelezettsége, hogy a személyes adataiban történő változásokat 15 napon belül bejelentse az Autósiskolánál.

Az oktatáson, valamint a vizsgákon minden esetben józan, kipihent, vezetésre alkalmas állapotban kell megjelennie, és tudásáról számot adnia.
A vizsga meghiúsul, ha a vizsgázó nem tudja hitelt érdemlően igazolni személyét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb feltételnek nem felel meg (meglévő vezetői engedély hiánya, pótszemüveg hiánya, motoros felszerelés, stb.).

Motoros felszerelés: a tanuló biztosítja:

 • bukósisak,
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 • protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe    vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral,
 • protektoros kesztyű,
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával tüntetik fel, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom)

 • tengelykapcsoló-pedál (A, A1, B  kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) nélküli járművön,
 • automata sebességváltóval rendelkező járművön (amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál, vagy A, A1, B kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) tette le.

A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolni kell az alábbiak valamelyikével:

 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Nem magyar állampolgárok esetén vezetői engedélyt csak olyan jelölt kaphat, akinek a lakhelye, tartózkodási helye előzőleg 6 hónapig Magyarországon volt (bejelentett lakhely) illetve Eu-tagállam polgára.

A vezetői engedélyt az Okmány iroda állítja ki.

A Sofőrsuli mutatószámai:

AKO:     B = 120,45%  

VSM:  Elm     AM = 41,38%;      A össz = 78,57 %;   B= 48,69%;       C=72,73%;          Forg      AM=-;        A össz = 76,92%;     B=50,99%;

KK:       AM = 56 900Ft, A1 = 65 900Ft, A2 = 109 600 Ft, A = 149 800Ft, B = 171 600 Ft,

 

Békéscsaba, 2016. január 01.

R. Nagy Tibor Lajos
iskolavezető