Szerződés

Mely létrejött egyrészről a Sofőrsuli 2008 Autósiskola, Sofőrsuli 2008 Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyomaendrőd, Kiss Bálint utca 3. sz. (továbbiakban, mint autósiskola), másrészről (olvashatóan kérem kitölteni!)

Név:                                                                           Születési név:                                                           

Anyja neve:                                                               Születési hely:                                                          


Sz.i:        év                nap                        Szig.sz:                                                           Kategória:                 

(minden adat kitöltendő) 

E-mail:                                                                                           Telefon:                                                          

   

 Lakcím:                                                                                                                                       sz. alatti lakos (továbbiakban tanuló) között Járművezető-képzés teljes körű szolgáltatás nyújtása a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben előírtaknak megfelelően, az alábbi feltételekkel:

 • Az autósiskola vállalja, hogy a tanulót a hatályos jogszabályok és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott szabályzatok előírásainak megfelelően az általa kidolgozott oktatási program alapján a fenti kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgára felkészíti, a vizsga reá háruló szervezési feladatait ellátja, a vizsgákon a szükséges mértékben közreműködik.
 • Az autósiskola a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási vizsgáját és a vizsgára felkészítő tanfolyamot megszervezi.
 • A tanuló vállalja, hogy a képzés és vizsgára bocsájtás, valamint a vezetői engedély kiadásának kötelező előfeltételeinek meglétét igazolja, a szükséges igazolásokat beszerzi és az autósiskola részére, az első vizsgára jelentés előtt átadja. Alapfokú iskolai végzettségét igazoló okmányokat a vizsgáztató hatóságnak legkésőbb első vizsgáját követően eredetiben bemutatja.
 • A tanuló nyilatkozik, hogy hozzájárul a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz hogy részére az autósiskola a későbbiekben rendszeres tájékoztatókat, ismertetőket, körleveleket küldjön postai, illetve elektronikus formában, melyek a későbbiekben természetesen írásban visszamondhatók.
 • Tanuló, más képzőszervtől történő átszerződés esetén megbízza az autósiskolát, hogy az a képzési igazolással és tanulóáthelyezéssel kapcsolatos teendőket és nyilatkozatokat tanuló nevében megtegye, helyette az ügyében eljárjon.
 • Szerződéshez tanuló csatolja az orvosi igazolás egy példányát, és annak, valamint személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának, vezetői engedélyének és iskolai bizonyítványának másolatát.
 • Az autósiskola felhívja a tanuló figyelmét arra, hogy amennyiben a tanfolyam indulását követő 9 hónapon belül, az elméleti vizsgákat nem kezdi meg, illetve 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, a tanfolyam érvényessége megszűnik, ezzel a szerződés hatályát veszti.

Kezdés ideje:                                           helye:                                                                            

Elméleti vizsgára jelentés kérhető (kezdési idő + 8 hónap):                                                               

A határidők letelte miatt az autósiskola semmilyen, felelőséggel nem tartozik, az abból eredő károkért felelőséget nem vállal.

Képzési költségek:        Elméleti tanfolyam:             40 000 Ft azaz negyvenezer forint

kedvezmény:-                Ft, fizetendő:                         Ft azaz                                                   forint

nyugata száma:                                                 átvétel dátuma:                                     Gyakorlati
oktatás: 3 900 – 4 500 Ft, oktatónként és jármű típusonként változó. Az aktuális díjak és a választható oktatók és járművek az iskola honlapján megtalálhatóak. Vizsga ügyintézés 2 000 Ft „B” kategóriás házi vizsga díja 3 000 Ft.


 • A tanuló vállalja, hogy az igénybevett képzési szolgáltatásért és ügyintézésért az ellenértéket megfizeti.
  A képzési díj és az autósiskola által szervezett vizsgák díjának megfizetése, csekken, átutalással, készpénzben, nyugta ellenében az oktatók, iskolavezető részére történik
  - első részlet                    foglaló, az elméleti tanfolyam megkezdésekor,
  - további részletek                       a teljesítést (oktatást) megelőzően
  A képzési díjat az autósiskola, a vizsgadíjakat a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szabályozza.
 • Ha a gyakorlati óra díja megváltozik, úgy az autósiskola, a tanuló írásbeli értesítését követően az új árakat veszi figyelembe.
 • A tanfolyamra meghirdetett kedvezmények – bón, utalvány elfogadás, százalékos és egyéb kedvezmények – akkor vehetők igénybe, ha a tanuló a teljes elméleti és gyakorlati képzést is az autósiskolánknál veszi igénybe. Tehát a képzés másik képzőszervnél történő folytatása esetén (képzési igazolás kiadásának kérése) tanulónak a teljes (kedvezmények nélküli) képzési költséget illetve díjkülönbözetet visszamenőlegesen meg kell fizetnie.
 • Jelen szerződés a tanfolyamdíj megfizetésével és az adott járműkategória összes vizsgájának sikeres befejezésével teljesül, a vizsgák illetve a tanfolyam érvényességi határidejének lejártával, az addig igénybevett képzés díjának megfizetésével pedig hatályát veszti.
 • A felek a szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik, ez esetben a felek egymásnak további szolgáltatásokkal nem tartoznak.
 • A tanuló a szerződést egyoldalúan is felmondhatja, azonban e jogát az autósiskolához intézett, írásban benyújtott nyilatkozatával kell gyakorolnia (a képzési igazolás kiállításának írásbeli kérésével). A szerződés teljesülése és megszüntetése esetén a 10. pontban foglaltak kivételével felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak.
 • A megszűnés előtt nyújtott képzési szolgáltatás szerződésszerű ellenértékét meg kell fizetni. Amennyiben pedig a már megfizetett gyakorlati órák nem lettek teljesítve a túlfizetés összege a felmondási nyilatkozat írásban történő beérkezését követő nyolc munkanapon belül visszafizetésre kerül 1 000 Ft azaz egyezer forint ügyintézési költség levonását követően. Megkezdett elméleti tanfolyam díja nem fizethető vissza!
 • A szerződés 12. és 13. pontban foglaltak szerinti megszűnése esetén az autósiskola gondoskodik a képzési igazolás 3 munkanapon belüli, kiadásáról.
 • Jelen szerződés csak az általános vállalkozási feltételekkel együtt érvényes, amely megtalálható az autósiskola honlapján is (www.soforsuli.hu). A tanuló nyilatkozik, hogy a szerződés mellékletét képező - a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, a képzési és vizsgáztatási rendelet által meghatározott tartalmú - vállalkozási feltételek írásos tájékoztatójának egy példányát átvette, azt értelmezte és annak tartalmával, mint akaratával is egyező tartalommal egyetért.
 • A felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szakaszai szerint járnak el.
 • A felek a jogvita esetére kikötik a Szarvasi Városi Bíróság (5540 Szarvas, Deák Ferenc
  utca 1.) kizárólagos illetékességét.
 • A felek, valamint fiatalkorú esetében a törvényes képviselő is, kijelenti, hogy az általános vállalkozási feltételeket megismerték, és jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Valamint jelentkező nyilatkozik, hogy vállalkozási feltételekben foglaltaknak megfelel.
 • Jelen szerződés 2 példányban készült és az aláírás napján lép hatályba.

Kelt …….év……….hó…….nap

 1.                                        R. Nagy Tibor Lajos

  iskolavezető                                                                              

     tanuló törvényes képviselője                                                                          tanuló

        (fiatalkorú esetén)

A szerződést kapják:

 1. Tanuló
 2. Irattár